INTEGRITETSPOLICY

Marinmäklarna i Stockholm AB: (”Marinmäklarna”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

Marinmäklarna, org.nr. 556389-6751 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Marinmäklarna värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är kortfattat all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

1. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Marinmäklarna behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen.Marinmäklarna kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.Marinmäklarna behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis serviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Marinmäklarna för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • använda för att kontakta dig,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • använda för marknadsföring,
 • besök på våra hemsidor,
 • deltagande vid evenemang (”event”),

2. VEM HAR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter behandlas av Marinmäklarna och personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Marinmäklarnas rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Marinmäklarna anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Sådana leverantör kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (webbsida, outsourcing och liknande) och systemutvecklare. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi överför din information till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering.

Vi säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Marinmäklarna.

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut dina uppgifter till företag, organisationer eller personer utanför Marinmäklarna enligt angivet syfte.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Marinmäklarna samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, använder vår chatt, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information, när du väljer att svara på frågeformulär, om du anmäler intresse för någon aktivitet eller om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Vi behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis privata och offentliga register samt från din användning av våra webbsidor.

Marinmäklarna behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, IP-adresser samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Marinmäklarna (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilken information vi samlar in om dig beror givetvis på vilka av våra tjänster, aktiviteter och produkter som du använder. I den mån vår behandling av sådana personuppgifter avviker från vad som framgår i denna integritetspolicy så meddelar vi dig särskilt vad uppgifterna används till samt på vilken grund vi behandlar dem i samband med att uppgifterna samlas in.

4. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster, aktiviteter och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar dock aldrig personuppgifter längre än vi måste eller som vi bedömer är rimligt. Marinmäklarna kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

5. HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Marinmäklarna arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

6. COOKIES

Marinmäklarna webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

8. UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Marinmäklarna gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

 • Du har rätt att begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas om du t.ex. anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t.ex. från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Marinmäklarna bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

10. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy. Vi tar också emot kommentarer om denna integritetspolicy eller om du har frågor om någon del av våra tjänster.

info@marinmaklarna.se

Marinmäklarna i Stockholm Aktiebolag

Augustendalsvägen 50
Box 1168
131 27 NACKA STRAND
Tel +46(0)8 466 95 15

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 24 maj 2018.